THỦY SẢN

Cá lóc bông
Cá basa

85.000₫

Cá basa

Cá chép

85.000₫

Cá chép

Cá lóc

80.000₫

Cá lóc

Cá bống suối
Cá rô phi

85.000₫

Cá rô phi

Lươn

110.000₫

Lươn

Cá trê

80.000₫

Cá trê

Cá rô đầu vuông
Cá tai tượng
Cá kèo

110.000₫

Cá kèo

Cá điêu hồng

Cá lóc bông

Cá lóc bông

90.000₫

Cá basa

Cá basa

85.000₫

Cá chép

Cá chép

85.000₫

Cá lóc

Cá lóc

80.000₫

Cá bống suối

Cá bống suối

90.000₫

Cá rô phi

Cá rô phi

85.000₫

Lươn

Con lương

110.000₫

Cá trê

Cá trê

80.000₫

Cá rô đầu vuông

Cá rô đầu vuông

80.000₫

Cá tai tượng

Cá tai tượng

110.000₫

Cá kèo

Cá kèo

110.000₫

Cá điêu hồng

Cá điêu hồng

90.000₫